Základní škola a Mateřská škola Sazovice nabízí příjemné prostředí pro děti, žáky, učitele i ostatní nepedagogické pracovníky. Je školou rodinného typu s nižším počtem dětí a žáků ve třídách, což umožňuje větší individuální přístup vyučujících k dětem. Menšího počtu žáků lze využívat rovněž pro realizaci různých metod a forem práce i pro projektové vyučování, což je ve škole úspěšně realizováno. Od prvního ročníku je do vyučování zařazena výuka anglického jazyka metodou C.L.I.L.
Ve výuce matematiky jsou využívány prvky metody prof. Milana Hejného, CSc. Ve spolupráci s KPPP Zlín probíhá každé dva roky u žáků 2. a 3. ročníku depistáž specifických poruch učení.
Z hlediska sociálního se děti ve věkově smíšených třídách učí vzájemné komunikaci, toleranci, pomoci a spolupráci. Tato organizace výchovně vzdělávacího procesu zároveň vede děti i žáky k samostatné práci. Ve škole panuje přirozená pracovní atmosféra a vzájemná pomoc a spolupráce mezi kolegy.


Výuka probíhá v moderně a účelně vybavených třídách (nábytek, PC, interaktivní tabule, dataprojektor, tablety, audiovizuální technika, moderní učební pomůcky, keramická pec). Současné vedení školy má snahu neustále v modernizaci vybavení školy pokračovat. V okolí školy využívají děti i žáci také moderní dětské hřiště či prostory sousedního sportovního areálu.


V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu. Ke svému odpolednímu pobytu využívají děti větší
z učeben ZŠ, tělocvičnu školy či venkovní dětské hřiště. Činnosti školní družiny vhodně doplňují výchovně vzdělávací práci školy.
Mateřská škola má zpracovaný školní vzdělávací program s názvem Všichni jsme kamarádi a nikdo tady není nikdy sám. Pro děti připravují vyučující řadu aktivit, činností či menších projektů. Rovněž se zaměřují na logopedickou prevenci u dětí a přípravu budoucích školáků s názvem Předškoláček. Každoročně probíhá v mateřské škole screeningové vyšetření zraku a sluchu a ve spolupráci s SPC Zlín logopedická depistáž. Pro rodiče se každoročně konají besedy s odborníky na téma Školní zralost a Logopedická prevence.
V letošním školním roce pracují při škole tyto zájmové útvary a kroužky:


Pondělí:
Keramický (SVČ TYMY) 14.15 – 15.15 (1x za 14 dní, zahájení od 10. 10. 2016)
Klub zábavné logiky a deskových her 13.15 – 14.45 - Mgr. E. Nováková (1x týdně, zahájení od 5.1 2017) – projekt EU Inkluze a gramotnost v ZŠ a MŠ Sazovice

Úterý:
Včelařský 15.30 – 17.00 – p. J. Kučerová (1x týdně, zahájení od 13. 9. 2016)
Čítárna 13.00 – 13.30 – Mgr. V.Velísková (1x týdně, zahájení od 4. 10. 2016)

Středa:
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 7.00 – 7.45 - Mgr. V. Ciranová (1x týdně, zahájení od 5.1 2017) – projekt EU Inkluze a gramotnost v ZŠ a MŠ Sazovice

Čtvrtek:
Sportovní (SVČ TYMY) 13.30 – 14.30 (1x týdně, zahájení od 6. 10. 2016)
Angličtina (SVČ TYMY) 13.30 – 14.30 (1x týdně, zahájení od 6. 10. 2016)
Za zvířaty kolem světa (SVČ TYMY) 13.30 – 14.30 (1x týdně, zahájení od 6. 10. 2016)

Škola připravuje ve spolupráci s rodiči různé akce (Drakiáda, Zahradní slavnost, tvořivé dílny). Rovněž spolupracuje se zřizovatelem (Lampionový průvod, besídka ke Svátku matek, veřejná vystoupení), se složkami v obci (hasiči, myslivci, včelaři), s podnikatelskými subjekty v obci, dále s okolními základními i mateřskými školami (Mysločovice, Tečovice, Machová), se školskými poradenskými zařízeními - KPPP a SPC ve Zlíně.


Škola se prezentuje také formou příspěvků v Sazovických novinách. Při škole pracuje od roku 2005 tříčlenná školská rada.


Škola je zapojena do projektů:
Pomáháme:

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, p.o., Sazovice 78, 763 01 Mysločovice, tel: 577 121 421 e-mail: reditelna@zssazovice.cz